Pozvánka na Vesnické besedování 6 - dne 26.6.2024

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-komunalni-energetika_3

Letonický spolek Procyon zve občany a zastupitele obce na pokračování cyklu Vesnického besedování tentokrát na téma :

Vzdělávání veřejnosti a zastupitelstva obce v oblasti energetického managementu a připravenosti obce na Komunitní energetiku    které se koná:

ve středu 26.06.2024 od 18.30 hodv zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

 s tímto programem:

-      představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

-      rychlé shrnutí a připomenutí výstupů z minulých besedování 

-      představení tématu – energetický management a komunální energetika 

-      program rozvoje obce Letonice a jeho opatření v této oblasti formou představení záměrů obce na rok 2023 +

-      současné trendy v oblasti komunitní a komunální energetiky – příklady od jinud (prezentace Blažovice, Německo, Rakousko) 

-      diskuse - energetický management a jeho potřebnost, obnovitelné zdroje - ano či ne? Kde a jaké? Návrhy projektů, záložní zdroje energie na obci a jejich sdílené využití, 

Zveme všechny aktivní občany, zejména pak zástupce vedení obce a spolků, podnikatelské subjekty, ..  přijďte se podělit o své zkušenosti a zjistit možnosti efektivnějšího využívání společné energetické politiky obce

Ukliďme Česko - Ukliďme Letonice

Uklidme-cesko-2024

Pozvánka na VČS spolku Procyon 2024

Pozvanka-vcs-procyon-2024_2

Pozvánka na Výroční členskou schůzi 

která se koná v neděli dne 07.04.2022 od 15.30 hodv zasedací místnosti Orlovny v 1.NP

  s tímto programem :

-       přivítání členů a hostů

-       zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2023

-       zpráva revizora sdružení

-       volba členů rady a předsedy spolku 

-       volba revizora spolku

-       prezentace záměrů a projektů na rok 2024

-       schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2024 

-       návrh a schválení usnesení VČS 2023

 Současně vyzýváme členy, aby uhradili členské příspěvky na rok 2023 na VČS v hotovosti, nejpozději pak do 30.4.2024 na účet :  35-9366150207/0100. V případě neuhrazení dojde automaticky k ukončení členství.

 

 

Od letonického Betléma přejeme všem Veselé vánoční hody a úspěšný rok 2024

Betlem-2023_4

Svěcení kapličky sv.Jiří

Jak bylo avizováno, v neděli 22.10.2023 se v 15.00 hodin za účasti skupinky poutníků, uskutečnilo žehnání nově zbudované kapličky, která se nově nachází u polní cesty směrem na Málkovice, za Procyonem doprava. Díky všem stavitelům a jejich rodinám, za čas obětovaný této stavbě, keramičce za vytvoření znaků, grafikům za obraz, mistru kovářskému za kříž s letopočtem a zvonek, jakož i příchozím poutníkům a letonickému panu faráři p.mgr.Martinovi Bejčkovi za obřad svěcení.

 Img_2810Img_2806Img_2800Img_2799_2

Tato kaplička se řadí mezi drobnou sakrální architekturu, která v dřívějších dobách plnila více funkcí nejen pro člověka, ale i pro krajinu. Tyto funkce se proměňovaly a proměňují dodnes v závislosti na čase. Primární funkce se váže na záměr zřizovatele a jsou hlavním odrazem důvodu, pro který stavba vznikla.  Zde se zejména jedná o upomínku na důležitou událost, výraz díků či vděčnosti,..   Sekundárními jsou označovány nezamýšlené důvody - jaksi navíc– např.  estetická, informační, environmentální,..

Všechny takovéto stavby byly a jsou dílčími strukturami, které se podílí na paměti krajiny. Osnova krajiny je tvořena soustavou puklin zemské kůry, na kterou navazuje hydrografická síť podmiňující výskyt organismů a živočichů. Na základě těchto mimolidských prvků vzniká základní síť stezek a na ni jsou napojeny základní informační body - znamení na cestě, umožňující lepší orientaci na cestě – což je lidský vklad do přírodních procesů. Vytváří se spojení přírody a člověka které je vizualizací nás samých. Vzniká tak jedinečný fenomén s vlastní vnitřní dynamikou, strukturou a pamětí, zhmotňující čas událostí i dlouhého trvání.. Tuto rovinu paměti je pak schopen vnímat zejména místní člověk, jakož ale i poučený cizinec, např. poutníci s obdobnými zkušenostmi od jinud.

Největšího rozšíření drobné sakrální architektury došlo v období baroka. Jednalo se tzv. „rozlití“ posvátna do krajiny. Nejednalo se jen o samostatné stavby či malé ostrůvky posvátného v krajině, ale v době poutí tvořily tyto stavby celou síť zastávek na putování, kde si poutníci při zastaveních připomínali smysl putování. Téměř každou stavbu doplňoval stín solitérního stromu a krajina se tak stávala „zahradou Mariinou“, protkanou sítí drobných památek citlivě sladěných s okolní přírodou. S kapličkami a Božími muky se šíří odkaz chrámové symboliky do krajiny a vytváří tak nepřetržitou souvislost posvěcené země. Ve 20 století, se změnou užívání polí a zánikem starých stezek, které je obdobím desakralizace, z krajiny tyto prvky mizí a tím dochází k narušení paměti krajiny, k narušení rovnováhy mezi zlem a dobrem. Dokonce prý k tomuto účelu na Moravě ve Slezsku existovala Mapa klatých a svatých míst.

Rádi bychom touto stavbou pomohli přispět na misku vah dobra, na stranu svatých míst.

Sv. Jiří má svátek 24.dubna a jeho, na obrazu ztvárněné vítězství nad drakem, má symbolizovat i náš společný cíl : drobnou a každodenní prací rozšiřovat pole Dobra v sobě a ve svém okolí a přemáhat tak Zlo kolem nás. Bílá barva koně jezdce je symbolem čistoty, všeho nejvyššího Dobra.

Kaplička sv.Jiří - pozvánka na svěcení

    Díky členům našeho spolku se podařilo v letošním roce vystavět nový krajinný prvek - kapličku, která bude v neděli 22.10.2023 od 15.00 hod. při polním svěcení, místním panem farářem p.Bejčkem, zasvěcena sv.Jiří.

Sv.Jiří je ochráncem stád a proti válečnému nebezpečí, pomocníkem proti moru, horečce a kožním chorobám. Je patronem Anglie, Ruska, Německa, Portugalska a Řecka a také patronem vojáků, jezdců, rytířských řádů, rolníků, pocestných a také skautů. Proto je kaplička vyzdobena hlavním obrazem patrona, s doplněnými znaky skautů a skautek v bočních nikách.

Protože je kaplička doposud jedinou takovou zděnou drobnou sakrální stavbou na našem katastru, stavitelé do tohoto objektu zakomponovali ještě jeden důležitý prvek a to zvonek "Úmyslník". Jeho využití bude záležet na úmyslu každého jednotlivce individuálně. Pro někoho bude Oznamovatelem dobrých zpráv této krajině a krajanům, pro jiného jeho rozezněním Poslem vzpomínky na někoho vzdáleného či zemřelého, Umíráčkem na rozloučenou se zvířecími rodinnými příslušníky,..  či jen Hudebním nástrojem – doprovodem pro vnímání krásy krajiny kolem nás pro pocestné a návštěvníky tohoto místa. Stavba se nachází na soukromém pozemku  a je doplněna o dřevěnou odpočívku, ze které je nádherný výhled na obec a do okolí. V budoucnu bude toto místo nabízet i stín v letním parnu, díky dnes zasazenému javoru. 

Nápis na obraze : s díky Bohu a těm co byli, od těch, co jsou, pro ty, co budou   vyjadřuje naši vděčnost a uvědomění si našich povinností v náročném úkolu a nezbytnosti vlastního podílu na vítězství dobra nad zlem.                                     Sv. Jiří Oroduj za nás

Img_0966Img_1255Img_1361Img_1530Img_1552Img_1578

Sv-jiri-obraz

Pozvánka na Vesnické besedování 5 - dne 10.09.2023

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-komunalni-energetika

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům předcházejících čtyř loňských besed z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu páté besedy  s názvem : 

Obnovitelné zdroje, Komunitní energetika a energetická soběstačnost obce Letonice

které se koná:

v neděli 10.09.2023 od 16.30 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

 s tímto programem:

-        představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

-        rychlé shrnutí a připomenutí výstupů z minulých besedování

-        představení tématu – komunální energetika a en. soběstačnost

-        program rozvoje obce Letonice a jeho opatření v této oblasti formou představení záměrů obce na rok 2023 +

-        současné trendy v oblasti komunitní a komunální energetiky – příklady od jinud (prezentace z exkurze - Německo)

-        diskuse - energetický management a jeho potřebnost, obnovitelné zdroje - ano či ne? Kde a jaké? Návrhy projektů, záložní zdroje energie na obci a jejich sdílené využití, ..

Zveme všechny aktivní občany, zejména pak zástupce vedení obce a spolků, podnikatelské subjekty, ..  přijďte se podělit o své zkušenosti a zjistit možnosti efektivnějšího využívání společné energetické politiky obce

 

Připomenutí 10 letého výročí výstavby a zahájení užívání turistického odpočívadla Jarmilka

  Před 10 lety se podařilo uskutečnit projekt Větrnické MEMENTO, jehož součástí byla i výstavba Jarmilky. Nakolik splnila očekávání veřejnosti, jak je využívaná a kolika návštěvníkům zpříjemnila pobyt, to se můžeme jen domnívat. Nicméně z vlastní zkušenosti a ověřených zpráv, se z ní stalo místo, kde lidé nejen odpočívají a nocují, ale prožívají zde i své historické životní chvíle, jako je např. žádost o ruku. Takže je vše tak jak má být. Více takovýchto návštěvníků a méně těch, kteří Jarmilku nechápou a mají potřebu jí škodit.

Pokud se podaří sehnat dostatek lidí, rádi bychom Jarmilce k jejímu výročí ještě po prázdninách pomohli po revizi statiky také opravou střechy, která od návštěvníků dostává každým rokem co pro to.  A snad ještě do konce roku proběhne i setkání těch, kteří se v roce 2013 na stavbě podíleli, a vlastní prací pomohli k tomu, že Jarmilka vznikla. Děkujeme.

Img_0735 Img_0733Img_0736Img_0737

Přívesnický tábor 2023

Pozvanka-na-privesnicky-tabor-2023 Díky všem vedoucím a instruktorům za organizaci a průběh letošního přívesnického tábora. Tak zas za rok.

366321469_7325228950827841_1499436571201095262_nImg_5493

Img_5494Img_5496

Ukliďme Česko - ukliďme Letonice - pozvánka a poděkování za účast