NPR Větrníky

  Deník na Jarmilce  

Nahlédněte do deníku z Ekoodpočívky Jarmilka.

Jarmilka_2014_str14_2

Soubor PDF otevřete zde: Jarmilka_2014

 Větrnické zastavení MEMENTO 

Vetrniky_logo_vertikal

→ Myšlenka

To, co získáme od předků, je nám jen půjčeno pro náš život a jsme povinni to předat
dalším generacím. Nejinak je to se vzácným kouskem přírody — s Národní přírodní
rezervací Větrníky. Svědomí a vědomí, odhodlání, vytrvalost a píle, zájem a snaha
pomoci, to vše bylo v roce 2012 spolu s publikací Větrníky od autorů Ing. Zdeňky
Štouračové a Ladislava Pavlici na začátku zpracování projektové žádosti nesoucí název
Větrnické zastavení — MEMENTO. Členové občanského sdružení Procyon a jejich
přátelé v ní popsali, jak by chtěli pomoci NPR a dosáhnout udržitelného rozvoje
v našem regionu. Žádost byla začátkem roku 2013 podpořena z grantu Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Rádi bychom, aby se Větrníky staly
opět místem plným života pro co nejvíce druhů rostlin i živočichů a zároveň aby byly
atraktivní i po turistické stránce.

Jak vyplývá ze zkráceného názvu MEMENTO — kromě upozornění na kritický stav
Větrníků chceme také veřejnost varovat před dopady dlouhodobého odtržení lidí od
přírody a prostřednictvím aktivit projektu hledat cestu, jak obnovit společné vazby
přírody i lidí. Prostřednictvím lidské pomoci se chceme pokusit zachránit a obnovit
vzácné prvky Větrníků a díky zapojení se do projektu dosáhnout takového stupně
poznání, který účastníky a veřejnost nasměruje ke změně způsobu chování, k touze
po hledání rovnováhy s přírodou a jejím nalézání. Díky novému partnerství s orgány
státní správ, ochrany území, si chceme osvojit a ověřit správné postupy ochrany, jak
na Větrníkách nastolit trvale udržitelný způsob života a tak zachránit to specifické
a jedinečné, co lokalita nabízí.

Náklady
Grantový příspěvek z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České
republiky — 482.400 Kč
Podpora z rozpočtu obce Letonice — 53.600 Kč

Termín realizace
od 1. 3. 2013 do 20. 12. 2013

Partneři
Ministerstvo životního prostředí ČR — Revolvingový fond; Obec Letonice, Obec
Kučerov; ObecPodbřežice; Energis 24, o.s.; Stavební firma Kohoutek; CHKO Pálava
a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Pospíšil & Švejnoha s.r.o; Tremondi;
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vize do budoucna
→ Větrníky jako hojně navštěvované místo, jako zdroj pozitivní energie i ponaučení.
→ Využívaná funkční turistická informační místa v partnerských obcích s kontakty
na poskytovatele služeb a také na průvodce a strážce, kteří dokáží vzácnou lokalitu
udržovat a chránit
→ Spokojení návštěvníci využívající ekoturistickou odpočívku Jarmilku
→ Aktivní zájem odborné veřejnosti, která zde bude trávit svůj čas bádáním,
s cílem poučit se z přírody, jak lépe a hodnotněji žít a jak uchovat prostor pro cenné
rostliny i živočichy

Jakým způsobem bylo cílů dosaženo se můžete podívat na následujících stránkách.
Jakých cílů dosáhneme v budoucnu bude záležet i na vás. Pomáhejme si navzájem
nejen na Větrníkách, nejen pro naši současnost, ale zejména pro naše děti a budoucí
generace.

 MEMENTO 

Jak pomoci tak krásnému místu, jako je Národní přírodní rezervace Větrníky? Jak zabránit tomu, aby za pár let nebyly na celé rozloze místo drnové stepi jen keře a lokalita se nestala neprostupnou krajinou? Jak zaujmout širší veřejnost, aby ji dění na Větrníkách začalo více zajímat? Co udělat proto, aby se Větrníky staly místem plným života pro co nejvíce druhů rostlin i živočichů a zároveň byly atraktivní i po turistické stránce. 

Tyto a mnohé další otázky se honily hlavou lidem z Občanského sdružení Procyon. K rozhodnutí se pro zpracování projektové žádosti také velice přispěl obsah a styl zpracování publikace Větrníky od autorů Ing. Zdeňky Štouračové a Ladislava Pavlici, včetně zachycení původního stavu rezervace místním pane farářem. Cítili jsme vnitřní nutkání a povinnost navázat tam, kde předcházející generace skončila. A tak na začátku léta 2012 vše vykrystalizovalo v podání projektové žádosti s názvem Větrnické zastavení — MEMENTO v rámci výzvy z grantu revolvingového fondu MŽP ČR, na podporu udržitelného rozvoje, který byl úspěšně schválen.

Hlavním cílem projektu, jak vyplývá ze zkráceného názvu memento, bylo upozornit a varovat. Upozornit odbornou i širší veřejnost na kritický stav Větrníků a varovat před dopady dlouhodobého odtržení lidí od přírody a prostřednictvím aktivit projektu hledat cestu, jak obnovit společné vazby přírody i lidí. Prostřednictvím lidské pomoci se pokusit zachránit a obnovit vzácné prvky Větrníků a díky zapojení se do projektu, dosáhnout takového stupně poznání, které účastníky a veřejnost nasměruje ke změně způsobu chování, k touze po hledání rovnováhy s přírodou a jejím nalézání. Díky novému partnerství s orgány státní správy — ochrany území — si osvojit a ověřit správné postupy ochrany, jak na Větrníkách nastolit trvale udržitelný způsob života a tak zachránit to specifické a jedinečné, co lokalita nabízí. 

Větrníky by se měly stát hojně navštěvovaným místem, které bude zdrojem pozitivní energie i ponaučení.

K tomu by měla dopomoci nově vytvořená turistická informační místa, nově zpracované a vydané odborné materiály, včetně map a kontaktů na proškolené průvodce, schopné zajistit prohlídku rezervace s odborným výkladem, aniž by došlo k poškození lokality. Pobyt v blízkosti NPR by měla zpříjemnit nově zbudovaná ekoturistická odpočívka, nesoucí název Jarmilka, kterou bude možné využít nejen k odpočinku a úkrytu před
nepříznivým počasím, ale také jako základnu pro budoucí průvodce a badatele.

Důležitým předpokladem úspěchu projektu byla také spolupráce s okolními obcemi Letonice, Kučerov a Podbřežice, které se po čas realizace projektu podílely na zajištění propagace a ochraně území společně s vytvořením podmínek pro vznik vhodných turistických nástupišť směr Větrníky.

Na pomoc při realizování projektu byli přizváni mnozí. Ti, co se doopravdy přidali, nelitovali. Při celodenních brigádách, společném nocování pod širým nebem, či večerních besedách, měli možnost zažít a vtisknout si do paměti osobité kouzlo Větrníků a Jarmilky.

Celý projekt připravoval a řídil projektový tým, který měl na starosti veškerou agendu a organizaci. Odborníci v oblasti přírodních věd pomohli při tvorbě prezentačních a publikačních materiálů, při školeních a zaškolování nových průvodců a ochránců. Správa CHKO a odborníci na výstavbu objektů z přírodních materiálů spolupracovali při výběru lokality a vzhledu odpočívku a byly s nimi konzultovány všechny kroky s projektem související. Brigádníci, ale i dobrovolníci z celé republiky i z řad místní mládeže, se postarali nejen o výstavbu Jarmilky, kdy se zároveň učili kamenickému a tesařskému řemeslu, ale také se podíleli na vyčištění a údržbu dalších částí svěřené lokality. Jakým způsobem bylo cílů dosaženo, se můžete přesvědčit sami, přímo na místě.

Budeme rádi, když se necháte inspirovat a přidáte se také k přátelům NPR Větrníky.