Struktura řízení spolku po VČS 10.4.2022

PŘEDSEDA SPOLKU - Ing.Jiří Pospíšil  603219663  pospisil@pospisilsvejnoha.cz

Členové rady           - Radek Knesl a ing.Matěj Pospíšil

Revizor spolku         - Ing. Eva Míčová , PhD.

O NÁS

O nás

O Vánocích roku 2006, přesně na Štědrý den, kdy někteří z nás pozorují, zda se neobjeví  kometa, bylo možné spatřit mezi ostatními hvězdami i jasně zářící hvězdu v souhvězdí Malého psa s názvem PROCYON. Tehdy uzrála myšlenka založení stejnojmenného občanského sdružení, které by chtělo být také takovým světlem pro naši obec a okolí, zejména pro děti a dospívající mládež.
Tomu odpovídají i stanovy našeho občanského sdružení, které je založené podle zákona č. 83/1990 Sb.k poskytování obecně prospěšných činností k rozvoji občanské společnosti a ochraně přírody a  krajiny.

Cíle sdružení jsou:

 1. Vedení svých členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
 2. Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
 3. Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
 4. Hipoterapie, canisterapie
 5. Pořádání kulturních a sportovních akcí
 6. Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
 7. Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
 8. Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - mezisektorové spolupráce
 9. Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost
 10. Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti

K dosažení výše uvedených cílů hodláme využívat komunitní způsob přípravy a realizace projektů, na který se chceme připravovat prostřednictvím neformálních vzdělávacích aktivit.

Komunitní vzdělávání

Komunitní vzdělávání

Komunitní vzdělávání naše historicky osvědčená cesta

Preambule:

Venkov je a bude i nadále Venkovem díky komunitnímu – po staru sousedskému - způsobu výchovy generací, předáváním zkušeností a znalostí na dobrovolné bázi, fungujícímu na principu sousedské výpomoci – sebepotřebování se navzájem.  

Způsob vzdělávání: Vědomosti a znalosti jsou předávány zejména místními cvičenými lektory, případně dobrovolníky z různých oborů různými formami a praktikami:

 • dobrovolnost
 • přístupnost každému (v ideálním případě),
 • organizovaný proces se vzdělávacími cíli,
 • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí,
 • zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství,
 • individuální, tak skupinové učení s kolektivním přístupem,
 • založené na zkušenosti a činnosti, vychází z potřeb účastníků a venkova

 v různých prostředích, plánovaně i neplánovaně s cílem vytvořit ucelený životaschopný a rozvíjející se proces celoživotního učení, který bude motivovat k osobnímu i profesnímu rozvoji každého jednotlivce jakožto zástupce venkova.

Komunitni-vzdelavaci-program-jako-soucast-neformalniho-vzdelavani-vedeni