Něco na úvod

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPOŘILO NAŠI ŽÁDOST. DĚKUJEME.

 Logo-mZp

Máte zájem o naši Národní přírodní rezervaci VĚTRNÍKY a není Vám jedno v jakém stavu se nachází? Máte zájem o stav naší společnosti a domníváte se stejně jako my, že stav společnosti úzce souvisí s naším chováním se k přírodě a v přírodě? Pak jistě pochopíte smysl našeho projektu i jeho název MEMENTO !!

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI K ZAPOJENÍ SE jakoukoliv formou DO REALIZACE TOHOTO PROJEKTU A TAK NÁM DOVOLTE, ABYCHOM VÁS PRŮBĚŽNĚ SEZNAMOVALI S JEHO OBSAHEM.

Začínáme naším zdůvodněním potřebnosti projektu  :   Je načase, aby se naše společnost chvíli zastavila v současném shonu, rozhlédla se v klidu kolem sebe a zamyslela se nad dopady současného způsobu žití na svět a na přírodu kolem nás. Národní přírodní rezervace Větrníky je přesně takovým místem.

Naším projektem chceme varovat a současně hledat cestu pomoci lidem i přírodě. Na jedné straně se jedná se o pomoc lidí při záchraně a obnově nejstaršího chráněného území na Moravě - NPR Větrníky (1925) od roku 2007 chráněného v rámci soustavy NATURA 2000 (EVL), na straně druhé pomoc přírody lidem tím, že díky uskutečněným aktivitám projektu v dané lokalitě dosáhnou takového stupně poznání, který je nasměruje ke změně způsobu chování, k touze po hledání a dosahování rovnováhy s přírodou, zajišťující trvale udržitelný způsob života.    

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný PROCYON, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

 

Začínáme realizaci projektu

Logo-mZp    Procyon_logo_slogan_3Logo-letonice_2

Jak jsme informovali začátkem roku, naše žádost byla SFŽP podpořena a náš projekt tak může 1.3.2013 začít svoji realizaci. Na těchto stránkách Vás chceme blíže o projektu informovat, a tak tedy činíme i nyní pokračováním zveřejňování obsahu naší žádosti, který by měl vést ke splnění cílů projektu, k plánovanému stavu po realizaci projektu :

Národní přírodní rezervace Větrníky se díky uskutečněným aktivitám stane místem, o kterém bude informována široká, nejen odborná veřejnost a ze kterého, při jeho návštěvě, budou čerpat posilu a ponaučení. Část území bude díky aktivnímu zapojení partnerů projektu fyzicky navráceno do původního stavu – odstranění náletů, ..                                                                                                                                                              Orgány státní správy – ochrany území získají nové partnery pro uskutečňování Plánu péče a ochrany. Návštěvníci budou o NPR dostatečně informování díky nově vytvořeným turistickým informačním místům (TIM), kde budou dostupné odborné materiály vč.map a kontakty na proškolené průvodce, případně na poskytovatele služeb s prohlídkou NPR souvisejících. Výstavbou nouzového nocležiště (odpočívky) vznikne krytý prostor pro návštěvníky pro případ nepříznivého počasí, která bude současně sloužit jako základna pro ochránce chráněného území.                                                                                                                                                  Poskytovatelé služeb vč. nových ochránců přírody z různých cílových skupin budou jednotně proškoleni, budou se zasazovat a podílet na realizaci ochranných opatření a dodržování pravidel ochrany.                                Okolní obce a jejich místní NNO budou spolupracovat na zajištění propagace a ochraně území, vytvoří podmínky vhodných turistických „nástupišť“ na přístupové komunikace k NPR a o tyto se budou starat.

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI K ZAPOJENÍ SE jakoukoliv formou DO REALIZACE TOHOTO PROJEKTU.

V současné době se staví základní projektový tým, který bude mít za úkol, kromě jiného,  vybrat a oslovit odborníky na danou problematiku a společně s nimi připravit zahajovací informační seminář pro Vás, kteří se chcete nejen o projektu, ale zejména o NPR Větrníky, její minulosti, současnosti a také budoucnosti, dozvědět něco více a hlouběji. Z účastníků těchto odborných seminářů a besed bychom rádi získali další členy do širšího projektového týmu, kteří by byli ochotni se zapojit do jednotlivých dílčích aktivit projektu - tvorba propagačních materiálů, průvodcovských manuálů, mapových podkladů pro turisty,..  Dále pak počítáme se zaopojením mládeže formou brigád při údržbě Větrníků (vyřezávky náletů, sečení a úklid sena, sběr rostlin a semen) a také při výstavbě turistické eko-odpočívky JARMILKY na vrcholu Větrníků.

Více se dozvíte při sledování těchto stránek, kde budete pravidelně informováni o připravovaných aktivitách a termínech seminářů.  Těšíme se na Vaši účast a zájem o úspěšnou realizaci tohoto projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ „Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný PROCYON, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

 

První beseda na téma - NPR Větrníky

Dsc_0744_2 Dsc_0745 Dsc_0742_2

PozvAnka-1_2 První společná schůzka, za účasti správce NPR Větrníky mgr.Heralta z CHKO Pálava a 27 obyvatel obce Letonice, kteří projevili zájem o stav naší přírodní rezervace, splnila svůj účel.

Získali jsme základní informace o stavu území (dle vyjádření správce bylo vyhlášeno vůbec první chráněnou rezervací v ČR a v současnosti je zařazeno mezi evropsky významné lokality NATURA 2000), které byly doplněny o seznámení s obsahem schváleného plánu péče na léta následující. V rámci diskuse jsme se s pamětníky pokusili identifikovat místa, kde se nacházela původní stavení salaší, tůněk a artézská studně. Po pozůstatcích těchto staveb budeme v území dále pátrat a výsledky zapracujeme do publikace, která bude v rámci projektu vydána. Žádáme občany, pokud vlastní historické foto či mají informace, ktré by napomohly přesnějšímu zdokumentování historie Větrníků, aby se o ně podělili prostřednictvím manažera projektu -  ing.Jiří Pospíšil - 603219663,  pospisil@ps-pm.cz

Následovala schůzka členů pracovních skupin, ktëří se budou podílet na vlastní údržbě prostřednictvím brigád a také na výstavbě netradičního ekoturistického odpočívadla Jarmilka.

Za zájem a účast děkuje projektový tým PROCYONu

Logo-mZp

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný PROCYON, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

Po besedování do práce - Větrníky nepočkají

Pohled-z-mravenci-po-vyrezaniTahani-stepan-radek-marekVyrezavka

Bohužel příjezdové cesty jsou čím dál tím nepřístupnější z důvodu poškození a neudržování polních cest, takže nás čekala cesta pěšky durch přes celé Větrníky. Nejen po cestě tam a při práci, ale také po cestě pěšky zpět do dědiny, nás doprovázel starší pan domácí - SÁM STUDENÝ VICHOR. Ani ten nám ale spolu s nesjízdnými cestami, nezabránil ve splnění cíle.

Naše první letošní pracovní nasazení spočívalo, stejně jako každým rokem, v likvidaci náletů. Náš úkol byl prokácet se křovinami a vytvořit mýtinu mezi Mravenčí a Letonickou loukou, což se s menšími komplikacemi zdařilo.

Díky účastníkům za odvedenou práci. 

Ekoturistická odpočívka Jarmilka - co Vy na ni

Po včerejším jednání zastupitelstva, kdy se podařilo těsnou většinou zastupitelů získat z rozpočtu obce Letonice 10% finanční podporu našemu projektu s názvem Větrnické zastavení MEMENTO, jehož 90% podporu se nám podařilo získat z Ministerstva životního prostředí ČR (revolvingového fondu), jsme udělali další krok k vytčeným cílům.

Jedním z nich je výstavba ekoturistického odpočívadla, které ponese název JARMILKA na památku hlavní hrdinky legendy či pověsti o Jarmilce a Vánkovi. Snahou je vytvořit přírodě blízkou, zajímavou a přesto jednoduchou stavbu, odpovídající hodnotě dané lokality, jakou NPR Větrníky rozhodně je.

Jak by mohla vypadat?

Představujeme Vám dvě varianty (celodřevěná na povrchu a částečně zapuštěná se zelenou střechou), které jsou připraveny na základě povšechných úvah, s ohledem na finanční možnosti a rukodělné schopnosti brigádníků, kteří se budou na stavbě podílet. Stavba bude zbudována svépomocí místních lidí, kteří se budou chtít jakoukoliv formou podílet (prací, mechanizací, materiálem, zkušenostmi,..).

 Celni-pohledPudorys-rezRozcesti-u-odpocivkyZe-zadu-sedloNakres-jarmilky

Pokud nám zašlete své připomínky a náměty, budeme rádi. Stejně jako když byste měli zájem se po čas prázdnin na stavbě podílet a jste pracovití a zruční. Přihlaste se na níže uvedených kontaktech. Děkujeme za Váš zájem o společný letonicko - regionální projekt.

 Marek Chelík   720339737  m.chelik@seznam.cz

Ing.Jiří Pospíšil  603219663  pospisil@ps-pm.cz

Návštěva na Větrníkách s Tomášem Krásenským

080520135529080520135537080520135539

Ve středu 8.5.2013 od 13.30 vyrazila členská základna Jezdeckého klubu PROCYON se svými rodinnými příslušníky, kamarády a na koni, na vzdělávací seminář do lokality NPR Větrníky.

Během prohlídky NPR měli účastníci možnost přímo na místě se dozvědět více  o přírodním bohatství naší Národní přírodní rezervace z pohledu ing.Tomáš Krásenského, našeho lektora - jinak člena občanského sdružení Margarita z Jihlavy. Zároveň jsme se obeznámili s místem, kde bude vystavěna odpočívka Jarmilka.

 

Pokračujeme ve vzdělávání 11.5.2013

Dsc_0873Dsc_0871Dsc_0874 

V sobotu 11.5.2013 večer od 18.30 hod. v Orlovně v Letonicích pokračovalo besedování s ing. Marií Strakovou, Ph.D., která se s účastníky podělila o výsledky svého jarního sledování a bádání v NPR Větrníky a představila možnosti ochrany a využívání chráněné lokality pro záchranu a obnovu původního genofondu.

Následovala diskuse nad technickým řešením odpočívadla s tím, že se nově příchozí účastníci besedy pokusí zpracovat a předložit ještě další varianty řešení, které budou splňovat podmínky rozhodnutí AOPK. 

Děkujeme za účast a těšíme se na společné pokračování aktivit projektu. Nadále trvá výzva pro zájemce z řad mládeže o letní brigády při údržbě lokality nebo při stavbě odpočívadla. Pro aktivní zájemce o ochranu, kteří budou mít zájem a ochotu se odborně dovzdělávat, aby byli připraveni v budoucnu na pozici strážce a průvodce NPR Větrníky, proběhnou na podzim další vzdělávací kurzy. Již dnes se však mohou zapojit do sběru materiálů a hledání formy průvodcovských manuálů a informačních  tabulí.

Mudrování o konečné podobě Jarmilky

Pastor_3  180520135574180520135573270520135629Prostor-pro-jarmilku

V sobotu 18.5.2013 od 18 hod. se v klubovně areálu PROCYON uskutečnila schůzka zájemců o  konečný vzhled Jarmilky a následující den proběhlo na místě samém základní výškové a směrové vyměření lokality pro její umístění.

 

Zdravím vespolek a zvu všechny k účasti na mudrování o možné podobě odpočívadla Jarmilka a případných navazujících projektech - pochůzí lávky v NPR, strážci, naučná stezka, ..

Schůzka se koná v sobotu 18.5.2013 od 18 hod. v klubovně areálu PROCYON.

 
Pro vybuzení mysli a jako podklady pro jednání zveřejňujeme dva nové modely a inspiraci ohledně chodníčků od pramene Vltavy.
 PastorPramen-vltavy-004-chodnik-nad-rostlinami-s-popisemVyhlidka_vetrniky
 
 
 

Pokračovací mudrování o technickém řešení Jarmiky

ImgImg_0003

Img_0002aImg_0001

V sobotu 1.6.2013 od 19.30 hod. se v klubovně areálu PROCYON uskutečnilo další z řaady mudrování o technickém a materiálovém řešení odpočívadla Jarmilka a také o možnostech zapojení se jednotlivých účastníků - brïgádníků do výstavby.

Za chvíli to začne - výzva pro zájemce

Letošní léto bude hodně pracovní a tak každý, kdo by rád přidal ruku ke společnému dílu, se může přihlásit u Marka Chelíka a dohodnout se s ním na podrobnostech a termínech případné pomoci.

Mapka-lokalizace-jarmilkyVizualizace-jarmilky

Plán je následující :

od 19.7.2013 cca do 18.8.2013 (v závislosti na počasí) se díky spolupráci s partnerskou organizací ENERGIS 24 začne formou brigádnických víkendovek zájemců z celé ČR (možnost i přes týden) nejprve s výstavbou táborové základny na Větrníkách, v sousedství budoucí stavby ekoturistického odpočívadla s názvem  Jarmilka. 

Následovat bude vytýčení, výkopy základů a výstavba zemního valu, zpevněného kamennou suchou zídkou, kde se přiučíme kamenickému umění. Pokračovat budeme tesařskými pracemi na vlastní konstrukci a vše bychom měli zastřešit zelenou střechou a výstavbou atria s "jezírkem", kam by měla přepadat případná srážková voda ze zelené střechy.

Tolik ve stručnosti vize. No a realita bude záležet na nás. Ve volných chvílích, či pro případ, že nás bude na práci dostatek, se budeme podílet současně na údržbě NPR - sečení, sušení a úklid posečené trávy.

K relaxaci bude k dispozici volnočasový areál s lezeckou stěnou, možnost svezení na koni a podobně.

Na pracovní léto na pomoc NPR Větrníky s novými přáteli se těší vedení PROCYON, o.s.

První pracovní víkend a jeho výsledek

19.7.2013          Dle plánu vše zahájeno. Navezen materiál na stavbu a pro založení pracovního tábora, příjezd účastníků, založení tábora vč.kuchyně, výstavba solárního a parního energocentra, díky JmVaK  zajištěný vodní zdroj, natáčení televizního štábu, seznámení s tím co a proč se buduje - představení modelu konstrukce, vytýčení,  zahájení výkopu základových pasů, vrtání základových patek až do setmění, první shrabování sena na louce a zasloužená večeře 

Zakladni-taborKuchyneEl-pristroje

Cisterna-na-vodu-jmvakNataceni-televizeVytyceni

 20.7.2013         Po příjemné noci pod širákem či ve stanech, díky rannímu slunci ranní kávička s vodu ohřátou na solárním vařiči, snídaně a jde se na to. Oskar nás zasvětí do tajů kamene se kterým budeme pracovat (místní lulečská droba), a také do základů suchého kamenného zdění, jsou rozděleny úkoly na jednmotlivé úseky a Jarmilka se začíná zvedat ze Zěmě. Ke kameni kámen a stavba roste. Betonování patek s kotvícími prvky proběhlo dle harmonogramu, trakže beton zmizel pod soklovými zídkami a patrné jsou jen kotvy pro dřevěnou konstrukci. Obědová pauza a krátké vysvětlování kolemjdoucím, co že se to zde buduje, nijak nenarušily skvělé pracovní tempo a příjemnou atmosféru budování.Výsledek se dostavil kolem jednadvacáté hodiny, kdy Jarmilku přilétl obhlídnout sám Vánek, který nám byl po celý den nápomocen nejen při eliminaci žáru slunečního záření (aniž by omezil potřebné solární zisky do našich solárních zařízení), ale také při sušení a shrabování okolních luk, kteréžto práce jsou také předmětem našeho projektu a zde se zapojila mládež z okolí pod odborným vedením.

Presun-kamene-z-hromady-na-misto-urceniRozdeleni-useku-instruktazJarmilka-vyrusta-ze-zeme

JidelnaLetonicky-brzky-letni-sber_2  Slavkovske-ruce-na-letonicke-louceVanek-na-kontrole

21.7.2013         Předcházející fyzicky náročný den (přemístění a uložení cca 9 tun kamene a sutě) a pozdní večeře, si vyžádaly o něco pozdnější, ale o to vydatnější snídani. Shrabování Letonické louky, úprava a dokončení pravého křídla náběhové hrany, úklid staveniště, likvidace mobilní části základního tábora, společné foto a odjezd účastníků (foto dodám později). 

Poděkování patří spozorům projektu - Ministerstvu životního prostředí ČR a jeho revolvingovému fondu, partnerům projektu - obcím Kučerov, Podbřežice a Letonice za podporu, JMVaK Vyškov za dodávku vody, partnerským firmám Tomas holding Dražovice za včasnou dodávku materiálu, Kohoutek- stavební firma za bezplatné poskytnutí pracovní maringotky a občanskému sdružení ENERGIS 24 z Bučovic  a jeho kolegům za energetické zázemí a spolupráci na koordinaci aktivit a zajištění spolupracovníků. Všem kteří se zapojili do pracovní činnost pak patří naše poděkování a obdiv za to co dokázali a jakým způsobem.  Jednalo se nejen o místní obyvatele z Letonic, Komořan, Bučovic či Dražovic, ale i o nám doposud neznámé zajímavé lidičky z různých koutů republiky - od Brna, z Prahy, ze Žďáru nad Sázavou či z Nových sadů.

Pracovní týden č.1 - slunečno a pracovno

  220720135893250720135952250720135932

Pracovní týden jsme započali v lese a hned na úvod si chlapci dostatečně mákli. On doubek má svoji váhu. Po bezproblémové dopravě započaly práce na přípravě opracoviště. Došlo na vytřídění a odkorňování. Protože práce probíhají do ranního rozbřesku do setmění, není nijak neovyklé, že někteří usínají přímo u práce - u materiálu. 

230720135906250720135957Dsc_1257_2

Kromě stavby pobíhá večrní či brzké ranní sečení a jakmile se děvčata vyspí ve svém TÝ-PÍ vigvamu, čeká je místy nekonečné shrabování sena. Ne nadarmo má jedna louka jméno NEKONEČNÁ, a druhá ALA DŘINA. O KRPÁLCE se netřeba zmiňovat. Tu poznávají nohy kluků s křovinořezy i poslepu .   

                                                                                                                                   250720135937   250720135930         

240720135921   240720135924

Na pracovní víkend č.2 je plánováno dokončení sečení, shrabování sena a na stavbě nás čeká pokračování tesařských prací. Rádi bychom se dostali ke konstrukci zastropení. Takže kdo máte zájem se přidat, jste očekáváni.

Dsc_1254Dsc_1249Dsc_1252

Cestu znáte. Po větru přímo na nejvyšší vrchol v okolí, kde na Vás kromě práce ve společenství přátel na společném díle - vyhlídkové ekoturistické odpočívce s názvem JARMILKA , čekají i tyto krásná panoramata.

Přírodní tesařina po letoňsku - víkend č.2

270720135991270720135993270720135996

270720135999270720136000280720136013

280720136014280720136016280720136017

Bez komentáře. Snad jen díky všem.  Ženami za buchty pro pracovníky počínaje a brigádníky konče.

Víkend č.3 - další horký

Pracovnímu víkendu předcházely, stejně jako předchozí víkendy dny mezivíkendové, které využila mládež z Kučerova a Letonic ke shrabování posečených ploch do pásů a kopek.

 AladrinaNekonecna

No a víkend? Kdo s námi již minulé víkendy na Jarmilce pracoval či alespoň pobýval, ví o čem píši - zkrátka další z teplých pracovních větrnických dnů. Po nádherné první noci pod Jarmilkou nás po hrubé stavbě nosných konstrukcí konstrukce čekalo zastropení, zabednění, olemování a příprava hydroizolace před pokládkou zelené střechy. Bylo třeba ostrouhat veškerá neosámovaná prkna, zařezat je a zaklopit s nimi zborcenou plochu. Geometrie v praxi. A pak "jen" trpělivost při svařování folie se sluníčkovou teplotou v zádech + 39°C ve stínu. No a výsledek? Posuďte sami.

  030820136042030820136052030820136053040820136062040820136064

Pobyt nám zpestřily děti z Kučerova, pro které Jarmilka byla jednou ze zastávek jejich táborové akce a pro které již začala plnit funkci pro kterou je budována - úkryt před sluncem, větrem či deštěm.

Během týdne dokončit detaily, opláštit a připravit se na provádění zelené střechy. Tu bychom rádi prováděli společně se všemi, zejména živnostníky z okolí, kteří by se chtěli více dopoledne teoreticky, a pak odpoledne také prakticky dozvědět, jak se zelené střechy provádí. Jste zváni na sobotu 17.8.2013. více informací se dozvíte na našich stránkách. Přednášet a pomáhat při realizaci bude odborník - zahradník realizující zelené střechy.

 

Vzkaz všem potřebným a poděkování ostatním

070920136359 240720135917

Jarmilka ještě ani nestojí a už se najdou tací, kteří z ní nutně potřebují něco si bez dovolení "vypůjčit" - začalo to velkou krycí plachtou s rybičkou, a pokračovalo to  sloupky na dokončení stavby.

Tomuto, či těmto "potřebným" bychom rádi vzkázali, že vypůjčené věci je možno kdykoliv vrátit na své původní místo, případně na areál Procyonu v Letonicích.

Za vypůjčení by bylo slušné těm, kteří na stavbě pracují, alespoň poděkovat, či jim pomoci při jejich práci ve prospěch těch, kteří si budou potřebovat na Jarmilce odpočinout, či se skrýt v případě nepříznivého počasí. Právě pro ně byl tento materiál určen.   

Děkujeme za pochopení, případně za pomoc všem, kdo pomohou napravit ony nestoudnosti

Závěr tábora s přírodními a letoňskými živly

Dsc_0730Dsc_0610Dsc_0719

Ti z Vás, kteří jste se zúčastnili v pátek 23.8.2013 závěrečné fáze letošního přívesnického tábora, jste měli možnost spatřit "řádění" malých letonických živlů, kdy se děti pokusily ve svém vystoupení znázornit a představit přírodní živly, které se celý týden učily poznávat. Působení jednoho z nich - větru - si užili všichni návštěvníci poměrně dost. Zejména pak Ti, kteří využili našeho pozvání a zůstali na večerní besedu u našich větrných sousedů, ví o čem píši a na vlastní kůži poznali, že toho naši sousedé moc nenaspí.

 230820136266230820136267

A že děti během tábora se jen nebavily, ale že se mnohému naučily a že dokázaly přiložit ruku k dílu, za to patří dík nejen jim, ale také vedoucím a lektorům tábora. Chci poděkovat za bezvadnou organizaci, kvalitní obsahovou stránku a zejména za atmosféru, jakou dokázali pro děti vytvořit. Věřím, že i díky ní, si znalosti a prožitky malí táborníci odnesou do svých dětských venkovských životů. Jsem přesvědčen o tom, že i společná práce na údržbě Větrníků a poznávání přírody společným prožitkem, v dětech zanechá hlubší stopy, které jednou budou hrát roli při rozhodování o jejich budoucnosti v Letonicích, nebo někde jinde. Jen více takových.  

230820136244230820136243230820136251

230820136241Dsc_0783Dsc_0748

Vzdělávání budoucích strážců a průvodců

Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se rádi dozvěděli hlubší informace o přírodním bohatství NPR Větrníky z různých oborů, měli zájem společně s ostatními se podílet na vytvoření první skupinky regionálních ochránců či strážců této vzácné lokality, případně se zapojit do služby dobrovolných průvodců pro laickou veřejnost, ozvěte se prosím na níže uvedené kontakty manažera projektu Větrnické zastavení - MEMENTO.

Rozcesti-u-odpocivkyRealna-podoba-fotokresbyJarmilka

Tento projekt se dostává, po uskutečnění předchozích fází - informování veřejnosti (uskutečnění  úvodních přednášek pro veřejnost),  údržba lokality (sečení, likvidace náletů) a výstavba ekoturistického odpočívadla Jarmilka,  do závěrečné fáze, kdy nás kromě vytváření propagačních a vzdělávacích materiálů čeká pro budoucnost NPR Větrníky realizace zřejmě nejdůležitější aktivity a to oslovení aktivních občanů, kterým není lhostejný stav rezervace a budou ochotni se zapojit do její následujcí ochrany.

Zájemci se zúčastní od konce října do konce listopadu tří až čtyř vzdělávacích seminářů, které se budou konat v pátek či v sobotu navečer v Orlovně v Letonicích (termín bude upřesněn dle zájmu a možností účastníků - viz.formulář v příloze). Odborné semináře, kde se budeme detailně seznamovat s obsahem průvodcovských manuálů, by pro nás měly být jakousi průpravou pro případné poskytnutí naší služby průvodce pro laickou veřejnost a současně by nás měly vědomostně vybavit pro správnou údržbu NPR Větrníky v následujících letech.

Nahlášeným účastníkům bude hrazena doprava (cestovné) do Letonic a zpět, občerstvení po čas výuky a úspěšní absolventi získají kromě studijních materiálů také základní výstroj průvodce a strážce NPR Větrníky. S absolventy bychom se rádi následně zapojili do regionálních či mezinárodních projektů spojených s ochranou přírody, nejen v rámci Natura 2000.

 Prihlaska-ucastnika

Ing.Jiří Pospíšil - manažer projektu  603219663  pospisil@ps-pm.cz

V pátek 1.11.2013 od 17.30 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Orlovny v Letonicích první vzdělávací setkání  potencionálních regionálních ochránců či strážců NPR Větrníky, konané v rámci projektu Větrnické zastavení - MEMENTO.

Realna-podoba-fotokresbyJarmilka

V průběhu vzdělávání se účastníci blíže seznámí s rostlinnými a živočišnými druhy, které mají domov v NPR Větrníky, stejně jako s geologickou historií této lokality a zabývat se budeme také výukou následné péče o rezervaci a také možnostmi a způsoby ochrany.

Pro účastníky bude vzdělávání jakousi průpravou pro případné poskytování služby průvodců pro laickou veřejnost.

Nahlášeným účastníkům bude hrazena doprava (cestovné) do Letonic a zpět, občerstvení po čas výuky a úspěšní absolventi získají kromě studijních materiálů také základní výstroj průvodce a strážce NPR Větrníky. S absolventy bychom se rádi následně zapojili do regionálních či mezinárodních projektů spojených s ochranou přírody, nejen v rámci Natura 2000.

 Prihlaska-ucastnika

Ing.Jiří Pospíšil - manažer projektu  603219663  pospisil@ps-pm.cz

Vzdělávací seminář-soudobé využití přírodních materiálů

V sobotu 17.8.2013 se uskutečnil workshop na téma - soudobé využívání přírodních materiálů v rozvoji venkova v rámci našeho dalšího začínajícího projektu, který nese název NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ!!

170820136156_2170820136164_2170820136161_2

17 účastníkům z řad dospívajících a dospělých + čtyřem dětem, se podařilo uskutečnit to, co bylo v plánu. Po dopoledním teoretickém programu zakončeném obědem, se přesunout na hranice NPR Větrníky a zde aplikovat a v praxi si ověřit využití znalostí při stavbě zelené střechy ekoturistického odpočívadla Jarmilka. V 17.30 byly práce ukončeny, průběh a výsledek je patrný zde :

 170820136173_2170820136183_3170820136172_2170820136170170820136185170820136188_3

Děkujeme lektorovi panu ing.Balíkovi za výklad s praktickou ukázkou a účastníkům za odvedenou práci a zájem o rozšíření si vědomostí. Těšíme se na shledanou na další akci, případně na setkání při uvedení Jarmilky do provozu.

Vzdělávání budoucích strážců a průvodců I.

Dsc_0526_3 Dsc_0521_3 Dsc_0518_3 

 ¨Hvozdík, hvězdnice, třemdava, pipla, kozince, kavyly, koniklece, hlaváček, kosatce, ..  tak to vše se honilo a honí hlavou  účastníkům pátečního vzdělávání budoucích průvodců a strážců NPR. Do tajů rostlinné říše nás zasvěcovala ing.Marie Straková.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na viděnou na pokračování, které se uskuteční opět za týden v pátek 8.11.2013 od 18.00 hod.  -  tentokrát o říši hmyzu a brouků.

Vzdělávání se uskuteční v zasedací místnosti Orlovny v Letonicích a je realizováno v rámci projektu Větrnické zastavení - MEMENTO, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP ČR a obcí Letonice. Děkujeme za podporu !!

 Logo-mzpLogo-revolvingovy-fond Znak-letoncie

Vzdělávání budoucích strážců a průvodců II.

Sbirka-motylu_2 Diskuse_2 Studium-brouku_2

Po hvozdících, hvězdnicích, třemdavách a dalších rostlinkách, přišli na řadu majky, střevlíci, včely samotářky, kudlanka nábožná, motýli, kozlíček písečný, srpice a ploštice, a taky pavouci a mravenci. To vše díky zajímavému lektorovi, bc. Janu Budkovi, který převzal pomyslný štafetový vzdělávací kolík od ing.Marie Strakové.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na viděnou na pokračování, které se uskuteční zhruba za týden , tentokrát ve čtvrtek 14.11.2013 od 17.30 hod.  -  tentokrát o ochraně přírody a strážní službě s RNDr. Jiřím Matuškou  z AOPK ČR Správa CHKO Pálava a KS Brno.

Vzdělávání se uskuteční v zasedací místnosti Orlovny v Letonicích a je realizováno v rámci projektu Větrnické zastavení - MEMENTO, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP ČR a obcí Letonice. Děkujeme za podporu !!

 Logo-mzpLogo-revolvingovy-fond Znak-letoncie

Vzdělávání budoucích průvodců a strážců III.

Dsc_0977Dsc_0979Dsc_0978

O tom, jaké možnosti skýtá zákon v ochraně přírody a jaké jsou způsoby  a postupy jejího výkonu v  CHKO Pálava, kam spadá i území PR VĚTRNÍKY, nás zábavnou a srozumitelnou formou seznámil pracovník správy CHKO RNDr. Jiří Matuška.  Ukázky z praxe nás přesvědčili, že i u nás se vyskytují situace, které by bylo možné díky stráži přírody v našem regionu úspěšněji řešeit.

Děkujeme všem účastníkům našich informačních a vzdělávacích setkání, která probíhala v průběhu letošního roku, stejně jako všem brigádníkům, kteří se o prázdninách podíleli na výstavbě našeho prvního regionálního ekoturistického  odppočívadla a nebo zapojili do ochranných opatření a údržby krajiny. 

V současné době budou dopracovány propagační a vzdělávací materiály. S nimi, stejně jako novým logem NPR Větrníky, s průběhem projektu a s  výsledky našeho projektu Větrnické zastavení - MEMENTO, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP ČR a obcí Letonice, bude veřejnost seznámena nejen prostřednictvím novin, ale také na závěrečné konferenci, která se uskuteční začátkem prosince. Termín konání bude na našich stránkách včas uveřejněn.

 Logo-mzpLogo-revolvingovy-fond Znak-letoncie

Jarmilka a její dokončování - osetí a výsadba

280920136557280920136554

280920136572280920136562

 Výstavba našeho nového odpočívadla - Jarmilky - se chýlí k závěru. Díky poslední brigádě jednotky skalních stavitelů a jejich dětí se podařilo vysadit a oset "zelenou" střechu Jarmilky, uklidit staveniště a vyspádovat a  upravit okolní terén tak, abychom deťové vody ze střechy zachytávaly do "přírodního zrcátka". Kde jinde by se měla Jamilka zhlížet? Že?  To se ještě nepodařilo z časových a kapacitních důvodů zcela dokončit,  takže to nás čeká opět příště. Jste zváni.

Při práci jsme měli možnost se podělit o nové poznatky s pracovníky Geologického ústavu z Brna, zkoumajících geologické složení a poruchy  Větrníků s ohledem na Větrnické propadání. A o tom také příště.

Závěrečná konference - jaké bylo MEMENTO?

V sobotu 14.12.2013 od 16.30 hod. se uskutečnila za účasti  brigádníků, účastníků vzdělávacích aktivit, partnerů, příznivců, pozvaných hostů a také dětí závěrečná konference našeho letošního environmentálně zaměřeného projektu k ochraně a propagaci NPR Větrníky.

 Snimek-044Snimek-050Snimek-022Snimek-045Snimek-046Snimek-017

Kromě prezentace aktivit projektu a výstupů projektu, bylo představeno také nové logo NPR Větrníky, vzdělávací a prezentační materiály pro veřejnost. Nejmenší účastníci konference ocenili a rádi využili v průběhu konference připravený hrací kout. 

Snimek-003Logo-nprPropagacni-materialy

Za odměnu všem zúčastněným na závěr zahrála cimbálová muzika Kalečník, při které jsme si vyměnili své poznatky, zkušenosti a zážitky a také si konečně mohli odpočinout, neboť naplánované aktivity a cíle projektu se podařilo v plánovaném termínu splnit. Děkujeme za pomoc a nashledanou na Větrníkách. Děkujeme také za ocenění naší práce - za dárek od partnera sdružení - TREMONDI, s.r.o.

 Snimek-057Snimek-073Snimek-076

 Logo-mzpLogo-revolvingovy-fond Znak-letoncie 

Děkujeme za podporu a za důvěru.

Všem lidem dobré vůle z našeho mikroregionu pak přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a dobrý rok 2014.