REGISTRACE

Registrační osvědčení lezce č: ………….

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Adresa: ……………………………………………………………………………….

Telefonní číslo (kontakt v příp. nehody): ……………………………………………. 

1. Uznání rizika

Akceptuji a souhlasím s tím, že lezení na umělé stěně zahrnuje určitý stupeň rizika. Dostal jsem plnou informaci a možnost na vše se zeptat. Vím o podstatě všech rizik souvisejících s lezením na umělé stěně, která se mohou projevit jako:

a) různá zranění následkem vlastního pádu ze stěny a nárazu na zem, stěnu, lidi, lana
b) ostatní zranění vyplývající z aktivit na stěně a vedle stěny, jako jsou: jištění, slaňování, záchranné a jiné lanové techniky
c) zranění zaviněné pádem jiných lezců, lezeckého vybavení či části stěny
d) pořezání a odřeniny vzniklé z kontaktu těla se stěnou
e) zranění zaviněné špatně oblečeným úvazkem
f) zranění zaviněné nedodržováním pravidel lezení na stěně

Uvědomuji si rovněž, že výše uvedený přehled nezahrnuje všechna možná rizika spojená s užitím lezecké stěny.

2. Osvobození od právních důsledků

Tímto osvobozuji a zprošťuji vlastníky i provozovatele stěny od všech právních jednání o problémech, které mně mohly vzniknout v důsledku užívání jejich stěny. Toto osvobození se vztahuje i na moje zákonné zástupce a dědice.

3. Nepožadování odškodného

Souhlasím s tím, že nebudu žádat vlastníky ani provozovatele stěny o žádný druh odškodnění, který by mohl nějak souviset s užíváním jejich stěny. Za své věci si zodpovídá každý sám. Za volně položené věci provozovatel neručí.

4. Souhlas s bezpečnostními pravidly umělé lezecké stěny

Akceptuji svou plnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost i bezpečnost jiných lezců. Souhlasím a budu podporovat tato pravidla:

a) Všichni lezci se musí seznámit s prostředím i pravidly užívání stěny a podepsat tento formulář.
b) Každý návštěvník stěny musí projít testem ověřujícím jeho dovednosti v jištění, aby se mohl stát

kvalifikovaným uživatelem. Noví návštěvníci budou instruováni instruktory, kteří dohlížejí na chod stěny

c) Lezec je povinen se při lezení jistit, sólový trénink je zakázán. Zakazuje se lézt bez jištění, výjimku tvoří lezení do výšky 3 metrů (ruce). Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen. Lezci jsou povinni se navazovat osmičkovým uzlem. Prvolezec je povinen používat dynamické lano odpovídající délky a parametrům UIAA. Druholezec při lezení musí vypínat jistící body vždy postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body (expresky) vypnout nesmí.

d) Všechny lezecké pomůcky, které si lezci donesli s sebou, musí být prohlédnuty instruktory.
e) Lezci musí používat odpovídající sedací úvazky, všechny druhy lezení musí být jištěny lany a odpovídajícími jistícími pomůckami. Přestavování cesty (záměna nebo otáčení chytů) není bez vědomí správce povoleno.
f) Lezci se navazují lanem do sedacího úvazku pomocí osmičkového uzlu zakončeného jedním nebo dvěma jistícími uzly.
Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně tak nácvik stavěni atp

g) Při výcviku organizovaném provozovatelem stěny se musí při lezení nosit přilby.
h) Uživatelé musí informovat provozovatele stěny a všechny ostatní lezce o jakékoliv nebezpečně vyhlížející situaci nebo o nedodržování bezpečnostních pravidel. Stejně tak upozorní při zjištění uvolnění jistících bodů a chytů. Zkušení lezci by měli na požádání pomoci začátečníkům. Každý úraz nebo poškození vybavení musí být ihned nahlášeny.
i) Dbát pokynů a nařízení služby konající dozor nad provozem lezecké stěny.

j)Trénink na stěně mohou provádět osoby:

-které předem uhradily příslušný poplatek (do ustavení platných tarifů)

- disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem.

k) Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let. Osoby mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS.

 

 

5. Souhlas se zásadami lezení na umělé lezecké stěně

Souhlasím tímto se zásadami lezení na umělé lezecké stěně.

6. Souhlas s provozním řádem

Souhlasím tímto s provozním řádem umělé lezecké stěny.

Majitel si vyhrazuje právo nedovolit nebo omezit na určitou dobu vstup do svých objektů osobám, které nedodržují bezpečnostní pravidla nebo ohrožují bezpečnost nevhodným chováním.

Registrační osvědčení je platné 1 rok od jeho vydání.

Četl jsem a souhlasím se zněním tohoto osvědčení.………………………………………………
vlastnoruční podpis

 

 

 

Osvědčení vydáno dne                 ……………………

Podpis pracovníka provozovatele  ………………………………………………………