Provozní řád

Základní informace

Zřizovatel        :                                              PROCYON o.s. Letonice

Sídlo                :                                              Nová 449, Letonice 683 35

Odpovědný zástupce - správce areálu :            ing. Jiří Pospíšil 603219663

Provozní řád volnočasového areálu PROCYON - pravidla chování

Všichni návštěvníci "volnočasového areálu" jsou povinni se důkladně seznámit s tímto provozním řádem, případně specifickými provozními řády jednotlivých objektů a dodržovat je, dále dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a chovat se bezpečně k sobě i ostatním návštěvníkům.

V případě porušení provozního řádu si je každá takováto osoba vědoma a dobrovolně souhlasí se zjednáním nápravy za svůj přečin dle pravidel nápravy neposlušných, vycházejících ze středověkých praktik (španělská bota, skřipec, uvalení do klády, pranýř, ulička, ..), případně může být vyloučena z areálu.

Za provoz celého areálu odpovídá Správce areálu, stejně jako za dodržování pravidel a zjednávání nápravných opatření. Za provoz jednotlivých objektů (lanovka, lezecká stěna, strážní věž, koňská stanice, kolbiště) pak odpovědné osoby – provozní, vypůjčitelé, nájemci.

Každý návštěvník se v prostoru areálu pohybuje na vlastní nebezpečí, počíná si obezřetně, bere ohled na sebe i ostatní a dbá pokynů "služby – správce či písemně pověřená osoba".  Zejména pak každý, kdo si něco či někoho do areálu přinese, to si také z areálu odnese. Včetně vlastních odpadků.

Osoby mladší 18 let mohou vykonávat volnočasové aktivity v areálu, či na jednotlivých objektech pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let. U lezecké stěny ve výšce nad 3m pod dohledem certifikovaného instruktora, v koňské stanice za účasti stájníka či majitelů koní.

Pokud je pro využívání objektů stanoven ceník případně je v nabídce také půjčovna výzbroje, sazby se účtují podle platného ceníku.

V celém areálu je zakázáno :


- krmit koně, lézt po ohrazení a vstupovat do ohrazeného prostoru pro koně mimo stájníka, majitelů koní a členů jezdeckého oddílu.

- kouřit, konzumovat alkohol a jiné drogy. Konzumovat alkohol je možné pouze v rámci speciálních programů a to pouze se svolením správce areálu.

- rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště

- zlobit vedoucí a rozptylovat instruktory

V celém areálu se doporučuje :

- dobrá nálada


Tento Provozní řád byl schválen Výkonnou radou sdružení dne 15.5.2009 a lze jej v případě potřeby měnit či doplňovat.

………………
Ing.Jiří Pospíšil - správce areálu 603219663

a Marek Chelík - zodp. osoba za volnočasové aktivity 720339737

V Letonicích, dne 1.5.2009